ZGODOVINSKA OBČINA PIRAN

Zgodovinska občina Piran obsega tudi katastrski občini Savudrija in Kaštel

Odlok o razdelitvi Istrskega okrožja na okraje in občine iz leta 1952, ki nima značaja republiške ali meddržavne pogodbe o meji, zmanjša občino Piran za Kaštel in Savudrijo.

 

Začasno ureditev je določila vojaška uprava: »Na podlagi ukaza komandanta Odreda JLA za STO z dne 15. septembra 1947, v zvezi z odlokom Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje in Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947«. 

 

25. oktobra 1954 je sprejet  Zakon o veljavi ustave, zakonov in drugih zveznih pravnih predpisov na ozemlju, na katerega se je z mednarodnim sporazumom razširila civilna uprava Federativne Ljudske republike Jugoslavije, ki v 4. členu določa, da »Z dnem, ko začne veljati ta zakon, začne veljati tudi specialni statut, ki je sestavni del memoranduma o soglasju«... V posebnem Statutu pa je bilo v 7. členu navedeno, «Na področjih, ki pridejo pod civilno upravo Italije ali Jugoslavije, niso dovoljene nobene spremembe meje osnovnih administrativnih enot z namenom, da bi ogrožali etnično sestavo ustreznih enot«. Za piransko občino to  pomeni, da obsega tudi Kaštel in Savudrijo in teče meja po sredini Savudrijskega polotoka. Zakon o veljavi ustave, zakonov in drugih zveznih pravnih predpisov na ozemlju, na katero se je z mednarodnim sporazumom razširila civilna uprava FLR Jugoslavije z dne 25. oktobra 1954,  tudi ni določal poteka medrepubliške meje.

 

Po vseh zveznih in republiških ustavah  bivše SFRJ so lahko o spremembi meja pravnomočno odločale le republiške in zvezna skupščina. Le-te nikoli niso sprejele odločitve, da se Hrvaški prepusti Savudrijo in Kaštel.

 

 

 

Faksimile karte zgodovinske občine Piran, ki je do sredine 20. stoletja vključevala tudi katastrski občini Savudrija in Kaštel. Zmanjšanje Piranske občine za območji katastrskih občin Kaštel in Savudrija je mednarodno-pravno nično.

Publikacije